I evangeliets tjänst

för Guds rike i länder utanför Sverige

Evangelisk Litteraturmission – SCRIPTURA

ger ut och sprider kristen litteratur inom de områden utanför Sverige, där behov av kristen mission finns, såväl för teologisk utbildning som för uppbyggelse i vidare mening. Sådan litteratur skall stå i överensstämmelse med Bibeln och de evangelisk-lutherska bekännelse-skrifterna.

Medel till bibelspridning kan också anslås inom ramen för den lutherska kyrkans verksamhet i de områden där behov anses föreligga.

Vår litteratur kommer till nytta och blir efterfrågad och använd. Den blir en hjälp för präster och evangelister, för församlingsbor, hem och ungdomar. Med gedigen undervisning rustas församlingarna att möta hoten från svärmeri och villfarande sekter och sekularisering. När de unga kyrkorna vinner många medlemmar, är det nödvändigt att bygga upp trons liv.

En publicerad artikel i tidningen Kyrka & Folk (april 2017) redogör för Scripturas historia och verksamhet. Se artikel med bilder.

Likaså en artikel i Sändebrevet nr 119/2020 – se artikel med foton.


Evangelisk Litteraturmission Scripturas årsmöte

som vanligtvis brukar hållas i juni månad, kommer p g a pandemin att senareläggas även i år. Beslut har fattats med inriktning på att genomföra denna samling lördagen den 4 september 2021. Mer information kommer så småningom. Utskick till medlemmar och intresserade kommer att göras i månadsskiftet juli-augusti. 

Hur kan jag bidra?

Bön

Bibeln lär oss att bön är ett mäktigt verktyg i Guds rike. Att börja ditt engagemang för Scriptura gör du därför i första hand i bön.

Gåva

Det är också möjligt att sända en gåva till vår verksamhet och på så sätt vara med och sprida de böcker och skrifter som Scriptura tillhandahåller

Scriptura tillhandahåller böcker och skrifter på många olika språk, däribland:

0

på engelska

0

på swahili

0

på tigrinja

0

på spanska