Stadgarna

Evangelisk Litteraturmission – Scriptura

(Scriptura Evangelical Literature Mission)

Stadgar för Evangelisk Litteraturmission – Scriptura

antagna den 14/8 1997

Föreningens namn

§ 1 Föreningens namn är Evangelisk Litteraturmission – Scriptura (Scriptura Evangelical Literature Mission)

(Grundad under namnet Stiftelsen Evangelisk Litteraturmission år 1979 )

Föreningens ändamål

§ 2 Föreningens uppgift är att inom de områden utanför Sverige, där behov av kristen mission finns, utge och sprida kristen litteratur, såväl för teologisk utbildning som för uppbyggelse i vidare mening. Sådan litteratur skall stå i överensstämmelse med Bibeln och de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna. Föreningen kan också anslå medel till bibelspridning inom ramen för den lutherska kyrkans verksamhet i de områden där behov anses föreligga. Verksamheten inom Sverige begränsas till produktion av litteratur, insamling av medel samt information om litteraturmissionens arbete. Någon form av affärsverksamhet skall dock inte bedrivas.

Medlemskap

§ 3 Den som vill stödja föreningens verksamhet kan ansöka hos styrelsen om att bli upptagen som medlem. Nytt medlemskap skall godkännas av styrelsen, som äger rätt att godkänna eller icke godkänna en sådan ansökan. Styrelsen kan också själv ta initiativet att till medlem kalla en person, som anses kunna vara till särskilt gagn för föreningens verksamhet.

Medlemsavgift

§ 4 Medlem skall årligen erlägga medlemsavgift, som fastställs av årsmötet.

Årsmöte

§ 5 Medlemmarna utövar bestlutanderätt rörande föreningens verksamhet genom årsmötet. Årsmöte hålles årligen före oktober månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse utfärdas senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte.

Extra årsmöte kan hållas då styrelsen finner det påkallat eller då minst en fjärdedel av föreningens medlemmar begär detta.

Vid årsmötet äger varje medlem en röst.

Vid ordinarie årsmöte, som öppnas av styrelsens ordförande, skall förekomma följande ärenden:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

2. Val av två justerare tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Styrelsens årsredovisning.

4. Revisorernas berättelse över deras granskning av styrelsens förvaltning under föregående verksamhetsår.

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisorernas berättelse omfattar.

6. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästföljande år.

7. Val av revisorer och ersättare.

8. I förekommande fall:

a) Val av ledamöter och ersättare i styrelsen

b) Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

c) Fyllnadsval för återstående mandatperiod.

9. Övriga tillkommande ärenden.

Styrelsen

§ 6 I överensstämmelse med föreningens ändamål utövar styrelsen ledningen av föreningens verksamhet och har hand om den ekonomiska förvaltningen inklusive disponerandet av insamlade medel. Utgivning av litteratur beslutas av styrelsen.

Styrelsen har sitt säte i den ort årsmötet bestämmer.

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och två ersättare, vilka utses av årsmötet för en mandatperiod av två år. Styrelsen skall tillträda vid nästkommande kalenderårs början. 

Årsmötet skall bland ledamöterna i styrelsen utse en ordförande och en vice ordförande. 

Styrelsen sammanträder på de tider den beslutar samt när ordföranden eller minst tre av dess ledamöter så begär. 

Styrelsen är beslutsför när minst fyra av dess ledamöter (inklusive tjänstgörande ersättare) är närvarande. 

Styrelsen utser inom eller utom sig kassaförvaltare för ett år i sänder. 

Styrelsen får inom sig utse arbetsutskott  för uppgifter och beslut som styrelsen bestämmer.

Firmateckning

§ 7 Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

Föreningens räkenskaper

§ 8 Föreningens räkenskaper skall föras per kalenderår. Före mars månads utgång skall föregående räkenskaper vara avslutade och tillsammans med styrelsens årsberättelse överlämnas till föreningens revisorer för granskning. 

Revision

§ 9 Årsmötet skall utse två revisorer och lika många ersättare för granskning av föreningens verksamhet för en tid av ett år. En av revisorerna skall vara auktoriserad revisor.

Revisorerna skall till årsmötet avge en berättelse med redogörelse för resultat av den revision som avser verksamheten under det föregående året. 

Revisorerna skall före april månads utgång till styrelsen avge sin berättelse.

Regler för omröstning

§ 10 Vid omröstning inom organ som regleras i dessa stadgar bestäms utgången genom enkel majoritet. Om omröstning begärs skall den ske öppet utom i ärenden som avser val. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom i ärenden som avser val. I sådana ärenden fattas beslut genom lottning.

Finansiering av föreningens verksamhet

§ 11 Föreningens verksamhet finansieras genom gåvor, kollekter, testamenten och medlemsavgifter. 

Ändring av föreningens stadgar

§ 12 Årsmötet beslutar om ändring av dessa stadgar.

För ändring av dessa stadgar fordras att minst två tredjedelar av de röstande biträder ändringsförslaget.

Uppnår förslaget ej majoritet som anges i föregående stycke men biträds det av minst hälften av de röstande är det antaget om vid nästa (ordinarie eller extra) minst hälften av de röstande biträder förslaget. 

För ändring av § 2 om föreningens ändamål fordras dock två på varandra följande ordinarie årsmöten och att vid vardera ordinarie årsmöte minst två tredjedelar av de röstande biträder ändringsförslaget.   

Föreningens upplösning

§ 13 I händelse av föreningens upplösning äger årsmötet överlåta dess tillgångar till annan verksamhet för spridande av kristen uppbyggelselitteratur som överensstämmer med Bibeln och de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna eller för bibelspridning i överensstämmelse med föreningens ändamål.

Årsmötet kan ge styrelsen i uppdrag att besluta om lämplig mottagare av föreningens tillgångar.

Föreningen skall anses upplöst när styrelsens sista protokoll har blivit justerat och beslutade utbetalningar har skett. Därvid skall föreningens bank- och postgirokonton vara tömda och avslutade.