Historia

Evangelisk Litteraturmission – SCRIPTURA

Den 9 januari 1978 genomfördes ett samråd i Torsby prästgård i Harestad som resulterade i bildandet av Stiftelsen Västsvensk Litteraturmission. Ett antal aktiva präster i Svenska kyrkan deltog: Johannes Eriksson, Josef Imberg, Stig Andersson, Pekka Heikkinen, Anders Brogren och Ragnar Block. I protokollet anges följande: Beslöts bilda en stiftelse med ändamål att inom områden där Svenska Kyrkans Mission verkar utge och sprida kristen uppbyggelselitteratur som överensstämmer med Bibeln och de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna.

    I stadgarna angavs även att bibelspridning utgör en del av uppdraget. Verksamheten skulle finansieras genom gåvor, testamenten och anslag. I Sverige begränsas insatserna till insamling av medel; någon affärsverksamhet var inte aktuell. En styrelse på sju ledamöter valdes, likaså kassör och revisorer. 

    I dokumentet noteras att kontakter funnits med Luthersk Litteratur Mission, med säte i Västerbotten, och att en överenskommelse gjorts … då Stiftelsen Västsvensk Litteraturmission bildats med tanke på det missionsarbete, som fått inspiration och stöd lokalt från Västsverige, för att föra den västsvenska missionstraditionen vidare, beslöts inrikta spridningen av kristen litteratur till sådana områden där Svenska Kyrkans Mission verkar, i första hand Rhodesia, Sydafrika och Botswana. Konkreta planer om översättning och utgivning av skrifter angavs, t ex till engelska, shona och zulu.

    Den 30 april 1979 beslutades om registrering av Stiftelsen Evangelisk Litteraturmission, med anhållan om att få stå under domkapitlets i Göteborg tillsyn. 

    Vid extra årsmöte den 14 augusti och ordinarie årsmöte den 8 oktober 1997 beslutades om revidering av stadgarna och namnbyte till Evangelisk Litteraturmission – SCRIPTURA (på engelska: SCRIPTURA Evangelical Literature Mission). Stadgeändringen var minimal, egentligen enbart att organisationens status inte längre är en stiftelse utan en ideell förening.

Fyra decenniers verksamhet

I Kyrka & Folk (april 2017), skrev Rune Imberg: Ordförandeskifte i Evangelisk Litteraturmission – SCRIPTURA, Ragnar Block slutar efter 39 år.

    Den egna litteraturproduktionen har under årens lopp företrädesvis handlat om böcker som skrivits av Josef Imberg, aktiv som missionär i Afrika under åren 1944-1956 och 1965-1971. I slutet av 2006 gjorde Ragnar Block en sammanställning av Josef Imbergs böcker och småskrifter som tryckts från 1981 och framåt. De flesta titlarna är på engelska, men också på ett antal andra språk som zulu, setswana, swahili, tigrinja, amhariska och oromo. Några böcker har även översatts till lettiska och ryska. Ett raskt överslag visar att det under de c:a 25 åren tryckts upp emot 300 000 skrifter. Under de senaste 15 åren har ytterligare tusentals böcker av Josef Imberg tryckts och distribuerats på olika språk. 

Tillbakablickar och utvärdering

SCRIPTURAs styrelse har sedan 2018 arbetat med utvärdering av de gångna årens genomförda arbete. Dels för åtaganden i Öst (Baltikum, Ryssland och Vitryssland) och dels för arbetet i Syd (företrädesvis i Afrika) Tillbakablickar på de senaste decenniernas bokutgivning, inklusive genomlysning av de ekonomiska förutsättningarna har genomförts. 

    SCRIPTURAs årsbudget har under de senaste decennierna i snitt legat kring 400 000 kr. Detta har varit möjligt genom testamenten, som via värdepapper också gett viss avkastning. På intäktssidan har kollekter och gåvor successivt minskat, bl a på grund av att församlingar i Svenska kyrkan inte längre prioriterar SCRIPTURAs arbete. Nya kontaktytor behövs så att litteraturarbetet kan fortsätta och om möjligt utökas. SCRIPTURAs kontakt med Missionsprovinsen är naturlig eftersom Provinsen har samarbete med ett antal kyrkor som är knutna till International Lutheran Council (ILC).

Framtiden

De första initiativen har tagits för att digitalisera bokutgivningen, d v s att redan utgivna böcker kopieras (skannas) genom bildläsare. Publikationer kan därmed göras tillgängliga på webbplatser i olika länder/kontexter, och laddas ner för läsning i dator, iPad och iPhone. Tiden får utvisa hur kombinationen av digital bokutgivning och tryckta böcker kommer att bli …

    – Välkommen att kontakta oss om SCRIPTURAs fortsatta arbete!


September 2021


Roland Gustafsson

Biskop emeritus och ordförande i SCRIPTURA